Grupowe ubezpieczenie na życie to ochrona z korzyścią zarówno dla pracodawcy jak i pracownika!

Korzyści dla pracodawcy

 1. Korzyści finansowe i podatkowe
  W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie grupowe na życie opłacana przez pracodawcę za pracownika stanowi dla:
  • pracodawcy – koszt uzyskania przychodu,
  • pracownika – dodatkowy przychód ze stosunku pracy.
  Od wartości tych składek pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pod warunkiem posiadania odpowiednich zapisów w regulacjach wewnętrznych (regulamin wynagradzania, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy).
 2. Benefit pozapłacowy dla pracownika
  Z punktu widzenia pracownika ubezpieczenie na życie to jeden z najbardziej preferowanych benefitów. Potwierdzają to specjaliści ds. zasobów ludzkich. Dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy zapewnia korzyści o dużo większej wartości niż analogiczna podwyżka lub inne świadczenia pozapłacowe – ochronę życia i zdrowia pracownika oraz jego rodziny.
 3. Odprawa pośmiertna
  Zgodnie z kodeksem pracy (art. 93) w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu
  zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. W ramach ubezpieczenia
  Warta Ekstrabiznes Plus pracodawca finansujący składki z tytułu ubezpieczenia na życie pracownika nie będzie miał obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w części odpowiadającej kwocie świadczenia z tytułu śmierci pracownika ustalonego zgodnie z OWU Warta Ekstrabiznes Plus              i wypłaconego osobom uprawnionym do odprawy pośmiertnej

Korzyści dla pracownika

 1. Ubezpieczenie grupowe na życie to wsparcie finansowe dla pracownika i jego bliskich oraz pomoc specjalistów w wielu życiowych sytuacjach.
  W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, umowa może obejmować ochroną życie i zdrowie pracownika oraz jego bliskich,
  tj. małżonka, partnera, dziecka.
 2. Pomoc w życiowych sytuacjach – choroby, wypadki, urodzenia, śmierć.
 3. Warta w ramach standardowej oferty ponosi odpowiedzialność także za zdarzenia powstałe wskutek COVID-19.